کافۀ کسب و کار

به کافۀ کسب و کار خوش آمدید.‌

روزهای زندگی را متفاوت تجربه کنید.

هدفم در کافه کسب و کار ترویج فرهنگ کارآفرینی و آشنا کردن افراد با روش های نوین مدیریت، بازاریابی، کارآفرینی و مدیریت کسب و کار است.